MENÜ

MakalelerYeni Teşvik Kararnamesi Yayınlandı

Yeni teşvik paketi ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürülüge girdi. yatırımcıların merakla beklediği yeni teşvik paketi ayrıntılarını içeren kararname bugünkü Resmi Gazetede yayınlanarak yürülüğe girdi. Buna göre yatırımcılar önlerini görüp daha sağlıklı karar vereceklerdir. Bu kararname ile yatırımların ülke çapında artacağını, bilhassa teşviklerden en yüksek düzeyde istifade eden 6. bölgede önemli yatırımlar yapılması beklentisi söz konusu.  Kararnameye göre sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak iller 6 gruba ayrılmıştır. Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; 1 inci ve 2 nci bölgelerde 1 milyon Türk Lirası, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise 500 bin Türk Lirası olması gerekmektedir. Ancak desteklerden yararlanacak yatırımların belirlenen asgari kapasite, sabit yatırım tutarı ve diğer şartları sağlaması da gerekmektedir. Kararname gereği yatırımlar Genel Teşvik uygulamaları, Bölgesel Teşvik uygulamaları, Büyük Ölçekli yatırımler, Stratejik yatırımlar olarak ayrı ayrı değerlendirilerek muhtelif teşviklerden istifade ettirilmektedir. Her yatırıma uygulanacak teşvik farklıdır. Yatırım yapılacak bölge, yatırım konusu ve yatırım miktarı dikkate alınarak, uygulanacak teşvikler belirlenmektedir. Kararnameye göre teşvikler ana başlıklar halinde şunlarıdır: 1) Gümrük vergisi muafiyeti, 2) KDV istisnası, 3) Vergi indirimi, 4) Sigorta primi işveren hissesi desteği, 5) Yatırım yeri tahsisi, 6) Faiz desteği 7) KDV iadesi, 8) Gelir vergisi stopajı desteği, 9) Sigorta primi desteği (Sigorta işçi hissesi) Yeni Teşvik kararnamesine konulan 2 nolu geçici bir madde ile 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 1/1/2012 tarihinden bu Kararın yayımı tarihine kadar geçen dönemde yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri, talep edilmesi halinde bu Kararın lehte olan hükümlerinden yararlanılabile